آموزش RIGHT JOIN در sql

این دستور ردیف های خوانده شده را از جدول شماره 2 یعنی جدول سمت راست برمیگرداند حتی اگر هیچ همخوانی با جدول شماره 1 یعنی جدول سمت چپ نداشته باشد.

 

به دستور زیر دقت کنید

SELECT column_name(s)
FROM table_name1
RIGHT JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name

این دستور در برخی از پایگاه داده ها به صورت RIGHT OUTER JOIN استفاده میشود.
مثال : جدول"
PERSON"

P_Id

LastName

FirstName

Address

City

1

Hansen

Ola

Timoteivn 10

Sandnes

2

Svendson

Tove

Borgvn 23

Sandnes

3

Pettersen

Kari

Storgt 20

Stavanger

جدول"ORDER"

O_Id

OrderNo

P_Id

1

77895

3

2

44678

3

3

22456

1

4

24562

1

5

34764

15


حالا ما دو جدول بالا را به هم مرتبط میکنیم و با توجه به ترتیبشان در جدول دیگر مینویسیم.
از عبارت زیر بهره میگیریم:

SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName, Orders.OrderNo
FROM Persons
RIGHT JOIN Orders
ON Persons.P_Id=Orders.P_Id
ORDER BY Persons.LastName

و نتیجه:

LastName

FirstName

OrderNo

Hansen

Ola

22456

Hansen

Ola

24562

Pettersen

Kari

77895

Pettersen

Kari

44678

   

34764